top of page

微雨眾卉新,一雷驚蟄始。田家幾日閒,耕種從此起。

驚蟄節氣悄悄到,春雷萌動陣陣響,

願春雷震得你名聲大振,平地風雷。

bottom of page